آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه گلستان

1388

ساخت ومشخصه یابی اپتیکی -الکتریکی و ساختاری نانوذرات و لایه های نازک نیمرسانا و اکسیدهای فلزی, سلولهای خورشیدی- ساخت نانوسیالات و نانوکامپوزیت های مغناطیسی وبررسی خواص الکتریکی . مغناطیسی آنها-ساخت ومطالعه خواص فیزیکی نانوتیوب های کربنی و گرافن و سرامیکها

سیدمحمد فاطمی

صدیقه فرامرزی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گرگان کیلومتر 10 جاده گرگان _ گنبد(کمربندی گرگان _ سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان _ آزمایشگاه مرکزی

  گرگان کیلومتر 10 جاده گرگان _ گنبد(کمربندی گرگان _ سرخنکلاته) پردیس دانشگاه گلستان _ آزمایشگاه مرکزی

  01738736238 017-12245964

  centrallab.gu.ac.ir

  clab@gu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها