طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

تاریخ بروز رسانی : 1396/04/28

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه گلستان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :01738736238
عنوان دستگاه :X-Ray Fluorescence Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:تعیین درصدعناصر در مواد آلیاژی و معدنی در فازهای جامد و مایع و لایه نا

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین درصدعناصر در مواد آلیاژی و معدنی درصد ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین درصدعناصر در مواد آلیاژی و معدنی در فازهای جامد و مایع و لایه نازک و همچنین تعیین درصد ترکیبات اکسیدی توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رحیم لطفی اوریمی دانشيار 01738736238