آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

محمدامین کریم زاده

محمدرضا زمانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، خیابان قرآن، روبروی باغ ملی، جنب اداره غله.

  32281961-071 32288115-071

  TSML.IR

  FR@TSML.IR

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها