دستگاه آزمون واگرائی خاک به روش سوراخ زنی

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/28

شماره تماس آزمایشگاه :32281961-071
عنوان دستگاه :Pinhole Dispersion Test Apparatus
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
واگرایی خاک Ml/min 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری واگرایی خاک توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جعفر قاسمی كارشناس 32281961-071