مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت پیشگامان کیفیت هرمزگان

1390

شهریار پورسیوندی

شهریار پورسیوندی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، بندرعباس، چهارراه خانه نان، ساختمان آنیل، طبقه اول، آزمایشگاه پیشگامان کیفیت هرمزگان.

  076-33336246 076-33336246

  p.g.13617@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها