دستگاه آزمون مقاومت به ترکیدگی کاغذ

تاریخ بروز رسانی : 1400/01/15

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-33336246
عنوان دستگاه :Paper Bursting Strength Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :روغن دستگاه تعویض گردد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری مقاومت به ترکیدگی پاسكال 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری مقاومت به ترکیدگی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
07:30 02:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا مختاری كارشناس 076-33336246
نسیم مالکی كارشناس 076-33336246