آزمایشگاه تحقیقاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1381

علوم زیستی

شهزاد کبیری

شادی شاهسار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانفلاورجان

  اصفهان – فلاورجان-بلوار بسیج-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

  03123120134 03123132601

  www.iaufala.ac.ir

  edari@iaufala.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها