کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تحقیقاتی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :03123120134
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی محلولهای شیمیایی وبیوشیمیایی وترکیبات بیولوژیک توسط آزمايشگاه 500000 ریال
جداسازی محلولهای شیمیایی وبیوشیمیایی وترکیبات بیولوژیک توسط آزمايشگاه 2000000 ریال

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 13:00
دوشنبه 8:00 13:00
پنجشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : آشکار ساز UV, سیستم کامپیوتر, ستونهای متعدد

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شادی شاهسار -------- 03123120134
سمیرا پدیدار 03123120134