آزمایشگاه الکترونیک کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

1387

مجید خالقی کیادهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانساری

  مازندران، ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

  011-34445604 011-33033751

  www.iausari.ac.ir

  sari.iau.research@gmail.com

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها