مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مجتمع آزمایشگاهی داروسازی

1364

آنالیز مواد/ انجام تستهای سلولی و ملکولی

مسعود عباسی

مسعود عباسی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمناندامغان

  استان سمنان/شهرستان دامغان /بلوار چشمه علی / بعد از میدان سعدی / دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

  02335225039 02335262012

  http://www.damghaniau.ac.ir/

  hashemimoghaddam@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها