اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/06

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02335225039
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :حجم 55 لیتر
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استریل نمودن نمونه ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 صبح 17 ( 5 عصر )
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید نوشیری كارشناس 02335225039
محمد دربانیان کارشناس ارشد 02335225039