آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی

دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک

1376

فناوری نانو، مواد مغناطیسی (نانوساختارها و آلیاژها)، مواد ذخیره کننده هیدروژن

رضا سرحدی

رضا سرحدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک - صندوق پستی 615/97175

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - صندوق پستی 615/97175

  32202301-056 داخلی 460 مستقیم: 09374403511 32202041-056

  http://msrlab.blog.ir

  msrl@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها