آزمایشگاه مکانیک خاک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

مهرداد گلستانی

حامد شجاعی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانسیرجان

  کرمان، سیرجان، انتهای بلوار هجرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

  41523726-034 41523726-034

  www.iausirjan.ir

  mehrdad9960599@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها