آزمایشگاه

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان پژوهشکده تکنولوژی تولید مرکز خدمات تخصصی شیمی

1383

آنالیز شیمیایی آب، آنالیز شیمیایی و بیوشیمیایی پساب و فاضلاب، آنالیز شیمیایی خاک و کود، آنالیز شیمیایی مصالح ساختمانی و مواد معدنی، اندازه گیری فلزات سنگین، پایش هوای پاک و ذرات محیطی و پایش غلظت گازهای دودکش

مقداد دوست علی وند

مقداد دوست علی وند

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز - کوی پردیس - جنب مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان - کوچه پژوهش - پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان

  اهواز – میدان دانشگاه- درب قدیم دانشگاه شهید چمران- جنب خبرگزاری ایسنا – مرکز خدمات تخصصی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

  06133364400 06133364400

  www.iprotech.ir

  kianersi@acecr.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها