آزمایشگاه

شرکت ها شرکت فردوس طب شفاء

1384

طب کار,مهندسی بهداشت حرفه ای,آموزش ایمنی,آزمایشگاه معتمد محیط زیست

الهام محمدی دهدزی

الهام محمدی دهدزی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز,طالقانی,نبش محمدیان,ساختمان فردوس

  اهواز ,سی متری,خیابان وکیلی,ساختمان کار,واحد 9

  06132923812 06132923815

  tebshafa.ir

  mohamadi_e12@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها