آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی و شیمیایی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی

1384

محمد قشلاقی قدیم

محمد قشلاقی قدیم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیارومیه

  استان آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 5 جاده فرودگاه، مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی.

  32417351-044 32417351-044

  jahad.urmia.lab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها