آزمایشگاه

شرکت ها شرکت سامانه‌های نوین افرا

1392

اجرای انواع آزمون های الکتریکی اجرای انواع آزمون های فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

راضیه نمکی

راضیه نمکی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه 3، ساختمان سامان، طبقه اول

  فارس، شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، خیابان تجارت شرقی، خیابان مخابرات، قطعه E2-79

  07137175108 07136540621

  www.afralab.com

  afra.lab@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها