آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

1386

آنالیز دستگاهی آنالیز مواد بیوتکنولوژی فیبر نوری

حکیمه علومی

بتول لشکری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.

  33776611-034 33776617-034

  labs.kgut.ac.ir

  lashkari_86@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها