آزمایشگاه آنالیز پیشرفته

دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

1394

کروماتوگرافی سطح و تخلخل رئومتری سیال آنالیز آب اندازه نانو ذرات

صادق کریمی

محمد جواد دیانت

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی

  077-31222629

  www.centlab.pgu.ac.ir

  centlab@pgu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها