آزمایشگاه تحقیقاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

1390

فناوری نانو ، زیست فناوری و سلول های بنیادی

محمد حسین صالحی

محمد حسین صالحی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام بلوار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بلوک 8

  09188425135-08432220981

  http://www.ilam-iau.ac.ir

  mhsalehi55@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها