آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دانشگاه خلیج فارس دانشکده علوم پایه

1394

فناوری نانو

محمد جواد دیانت

محمد جواد دیانت

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه

  07731222078 07733441495

  http://www.pgu.ac.ir

  m.abbasi@pgu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها