آزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی

وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1388

آنالیز روغن موتور

نیکروز باقری

زهرا رفیعی درسنگی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

  کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

  36150000 32706277-026

  www.aeri.ir

  n.bagheri@areo.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها