مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه زابل پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی

1385

ژنومیکس و مهندسی ژنتیک با قابلیت انجام تحقیق در زمینه مارکرهای مولکولی، تکنیک های مختلف ترانسفورماسیون آنالیز دستگاهی با قابلیت انجام پژوهش های مرتبط با تجزیه مواد مؤثر گیاهان مختلف کشت بافت و انتقال ژن اتاقک رشد گیاهان دارویی و معطر

سید کاظم صباغ

جواد آبخو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

  سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – میدان جهاد – خ شهید مفتح – دانشگاه زابل – سایت قدیم - پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی (بیوسنتر)

  05432240696 05432240696

  cab.uoz.ac.ir

  Biocenter@uoz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها