آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

1400

سلولی-مولکولی، آنالیز دستگاهی

حبیبه مشایخی ساردو

حبیبه مشایخی ساردو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانجیرفت

  کرمان، جیرفت، خیابان استقلال، کلینیک تخصصی و فوق تخصص ولایت، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.

  43312864-034

  https://centrallab.jmu.ac.ir/fa

  habibehmasha@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها