آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

1400

ابراهیم محمدی

فاطمه غلام زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانجیرفت

  کرمان، جیرفت، خیابان استقلال، کلینیک تخصصی و فوق تخصص ولایت، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.

  43312864-034

  https://centrallab.jmu.ac.ir/fa

  gholamieftma@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها