آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1395

منصوره عجمی

منصوره عجمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانشاهرود

  شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی.

  32394092-023 32395006-023

  www.shmu.ac.ir/rlab

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها