مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد

1386

فاطمه راموز

فاطمه راموز

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  لرستان، شهرستان خرم آباد، کیلومتر جاده 2 خرم آباد – بروجرد، جنب دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد.

  33120430-066

  pnu.lorestan.ac.ir

  Ramooz1398@Gmail.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها