آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1342

ناصر شعبانی

فرود ظفری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، کیانپارس، خیابان دهم غربی، فاز 3، پلاک 147.

  33370333-061

  www.tsml.ir

  kz@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها