مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت صنایع الکترونیک فاران

1387

باتری های سرب اسید با دریچه های خود تنظیم (VRL) ، باتری های لیتیوم-یون صنعتی

محمدرضا اسکندری

پوریا امیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، شهر صنعتی، خیابان دهخدا، کارخانه فاران، کدپستی: 67381-1433.

  34277444-083 34270466-083

  www.farancorp.com

  Mr.eskandari@farancorp.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها

   ISO 9001