مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل دانشکده بهداشت

1388

محمد رضا رضایی کهخا

راضیه خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان، زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده بهداشت.

  32232190-054 32232190-054

  https://hygiene.zbmu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها