آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت سلولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل دانشکده داروسازی

1385

مهسا شهریاری

راضیه خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان، زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع اموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

  32232161-054 32253528-054

  zbmu.ac.ir

  lalehrafighdoost@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها