مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت بازرسی فنی پارس آزمای جامع

1392

زهره گیلوری

مریم مومن آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، میدان استاندارد، بلوار جوان، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، ساختمان شهید شهریاری، طبقه سوم، کدپستی: 3535159315.

  33605024-023 33605024-023

  www.paj-company.com

  paj.company@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها