آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

1387

سلولی و مولکولی

شیرین چهارده چریک

شیرین چهارده چریک

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، شهر دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، معاونت توسعه پژوهش و فناوری.

  061-33336380 061-33336380

  vchresearch.ajums.ac.ir

  itc@ajums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها