آزمایشگاه بیماریهای گیاهی

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

1372

حمید صادقی گرمارودی

حمید صادقی گرمارودی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، شهرستان کرج، جاده محمد شهر، شهرک نهال و بذر، بخش تحقیقات دانه های روغنی.

  36703771-026

  www.spii.ir

  hsgarmaroodi@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها