آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های زیست محیطی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی

1390

محور1:کاربرد زیست فن آوری در رفع آلودگی های محیط زیست محور 2:کاربرد و بومی سازی فن آوری های نوین تصفیه در پایش محیط زیست محور3:پایش های تخصصی و بررسی آلایندهای نوپدید و پایدار در محیط زیست

افشین تکدستان

ندا رشادتیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

  خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

  06133738614

  vchresearch.ajums.ac.ir

  etrc@ajums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها