آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی قم

1387

محسن نجفی

سیدرضا طباطبایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، بلوار سردار شهید خداکرم (جاده قدیم قم-تهران)، جنب هلال احمر، دانشگاه صنعتی قم.

  36641601-025 36641604-025

  www.qut.ac.ir

  centrallab@qut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها