آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

تهمینه خلیلیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

  3333477-3738383-0611 3361544-0611

  itc@ajums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها