آزمایشگاه تجزیه برگ و میوه

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

1381

انسیه قربانی

مژگان مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، کیلومتر ده جاده ساحلی خرمشهر، روبروی روستای ام التمیر، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری.

  91001129-061

  drc.hasri.ac.ir

  Ece_Inc_Khorma@areeo.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها