آزمایشگاه آب و خاک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

1396

آنالیز عناصر مختلف آب و خاک

حمیدرضا شکوهی

حمیدرضا شکوهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسنی ریز

  فارس، شهرستان نی ریز، کیلومتر 5 محور نی ریز شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز.

  53828152-071 53828164-071

  www.neyriz.iau.ir

  info@neyriz.iau.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها