آزمایشگاه الکترونیک (صوتی - تصویری و IT)

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده فناوری و مهندسی گروه پژوهشی مهندسی برق

زهرا رحمتیان ماسوله

زهرا رحمتیان ماسوله

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد البرز.

  32867909-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها