آزمایشگاه فرآوری و فیتوشیمی

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی

1393

محمود اثنی عشری

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، میدان پژوهش، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده جدید کشاورزی.

  34425400-081 34425402-081

  www.basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها