آزمایشگاه کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

1394

پویا زمانی

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، آزمایشگاه مرکزی.

  34425401-081 34425402-081

  https://agr.basu.ac.ir/central-lab

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها