آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه بوعلی سینا

1394

کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی

بابک ژاله

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه.

  08131401432 08131401431

  https://cent-lab.basu.ac.ir/

  cent_lab@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها