آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه بوعلی سینا

1385

کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی

محمد سیاری

سید علی حسینی سیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه.

  38380689-081 38380689-081

  https://basu.ac.ir/web/centlab

  cent_lab@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها