مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تعاونی نانو بتن امین

1378

تکنولوژی بتن و افزودنی

مجتبی حاجی مهدی

مسعود سعادت خوش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم بلوار امین کوچه 21 پلاک 5

  قم، جاده قدیم اصفهان، روبروی سه راه ونارچ، شرکت تعاونی نانو بتن امین.

  32193-025 32193-025 داخلی 6

  www.nanobetonamin.com

  info@nanobetonamin.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها