آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

1389

نانوفناوری در دارورسانی

علی محمد تمدن

فاطمه فرجادیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده داروسازی

  شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  07112424127 -257 07112424126

  www.sums.ac.ir

  amtamadon@sums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها