آزمایشگاه بتن پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

محمدرضا منشایی

محمدرضا منشایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاننجف آباد

  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع نجف آباد.

  42292193-031 42291016-031

  www.iaun.ac.ir

  mr.manshaie@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها