آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

1397

سلولی و مولکولی میکروبشناسی و ویروس شناسی توالی یابی سنتز و مشخصه یابی ترکیبات دارویی

ابراهیم کرد

نرگس اربابی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  زاهدان، بزرگراه خلیج فارس، بلوار سلامت، بیمارستان علی ابن ابیطالب، آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه

  زاهدان، بزرگراه خلیج فارس، بلوار سلامت، بیمارستان علی ابن ابیطالب، آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه

  05433295664-05433295665 33295665-054

  crl@zaums.ac.ir

  crlzaums@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها