آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

کنترل کیفیت پروژه های عمرانی

علیرضا چراغی

سپیده خوشخوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، خیابان مرکز گسترش (خیابان شهدای امر به معروف و نهی از منکر)، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه، کدپستی:6714739934.

  08338238546 08338231645

  www.tsml.ir/kermanshah

  ks@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها