آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

علی کریمی بنائی

علی کریمی بنائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانساری

  درس: ساری - خ 15 خرداد - بعد از چهار راه شهابی

  5-01133111983 33118650-011

  tsml.ir/mazandaran

  MZ@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها