آزمایشگاه الکترونیک

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه استان همدان آموزشکده فنی پسران و دختران نهاوند (حاج حشمت شهبازی)

1385

علی کولیوند

علی خدارحمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همداننهاوند

  همدان، نهاوند، میدان نیروی انتظامی، دانشکده فنی نهاوند.

  33273801-081

  https://p-nahavand.tvu.ac.ir

  ali.kho1367@gmail.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها