آزمایشگاه صنایع چوب

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان آموزشکده فنی پسران شماره دو کرمان (شهیددادبین)

1372

اندازه گیری خواص فیزیکی چوب و فرآورده‌های مرکب چوب

محمدصالح حسینی فرد

محمدصالح حسینی فرد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، ابتدای بزرگ راه امام(ره)،آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 – شهید دادبین.

  32123560-034 32123504-034

  https://p2-kerman.tvu.ac.ir/fa

  Ms.hoseniy@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها